Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Nyereményjáték-szabályzat - 2021.05.17.

A Játékok szervezője 

Cégnév: Dircom Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Borszéki u. 18/a
Cégjegyzékszám: 07-09-015626
Adószám: 14577314-2-07
Képviselője: Jenei József
Elérhetősége: hello@forgoszekhuzat.hu 

A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki:

 • magyarországi lakóhellyel rendelkezik
 • 18 évet betöltötte
 • magyar állampolgár

A Játékban NEM vehetnek részt Dircom Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.) és egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Játék leírása

A játék lebonyolítása a szervező által létrehozott Google-űrlapon történik, amely a Forgoszekhuzat.hu Facebook-oldalán és egyéb Facebook-csoportokban is meghirdetésre kerül a szervező döntése szerint.

A szervező által 3 db nyertes kerül kisorsolásra azon személyek közül, akik a Google-űrlapot hiánytalanul kitöltik, és a megadott határidőig online beküldik a szervezőnek.

A nyeremény kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges lehet a pontos név, lakcím, e-mail cím és telefonszám megadása.

FONTOS SZABÁLY: egy Játékos csak egy e-mail címről vehet részt a Játékban.

A Játékra történő jelentkezés kizárólag az ezen szabályzatban szereplő feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

A Játék időtartama

A Játék időtartama: 2021.05.18., 8:00 - 2021.06.06., 23:59
A sorsolás időpontja: 2021.06.07. 14:00

Nyeremény

A nyeremény nyertesenként 1 db választható színű és méretű forgószék huzat díjtalan kiszállítással 5990 Ft értékben, amely a www.forgoszekhuzat.hu oldalon elérhető termékek közül választható ki.

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerülhet átadásra.

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

A Dircom Kft. vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

Sorsolás

A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • a jelen szabályzatba foglalt feltételek bármelyikét megszegi
 • bármilyen okból nem vehető fel vele a kapcsolat
 • az értesítésre 15 napon belül nem válaszol

A szervező ezen feltételek bármelyikének teljesülése esetén a pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja.

Nyertesek értesítése

A nyertest minden esetben e-mailben értesítjük a sorsolás időpontjától számított 3 munkanapon belül.

A nyeremények kézbesítése


A nyereményt a Dircom Kft. képviselője kézbesítteti a nyertesnek vagy adja át személyesen egy előre leegyeztetett helyszínen és időpontban. A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a Dircom Kft.-nél tehető meg.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Dircom Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyeremény készpénzre nem váltható és nem átruházható.

Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy:

- megadott adataik (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám) a Dircom Kft., mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Dircom Kft. minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig;

- tárgynyeremény esetén, a nyertesek név, lakcím, telefonszám és e-mail cím adatait a nyeremények kézbesítése / a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Dircom Kft. átadhatja a Csomagkuldo.hu futárszolgálatnak.

A játék résztvevőit adataik kezelésével kapcsolatban a következő jogok illetik meg, amelyekkel az adatkezelőhöz fordulhatnak:

 • tájékoztatás kérése adatokkal kapcsolatban
 • adatok törlésének kérése
 • adatok helyesbítésének kérése
 • adatok kezelésének korlátozása
 • tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ezen jogok díjmentesen gyakorolhatóak.  Ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan, vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az adatkezelő - figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre - ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő a kérelem beérkezését követően 25 napon belül tájékoztatja a kérelmezőt a fenti, bármely kérelem alapján hozott intézkedésről, annak hiányáról vagy a válaszadás határidejének meghosszabbításáról.

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben vagy jogainak megsértése esetén keresse az adatkezelőt. Ha panasza eredménytelen:

 • bíróság előtt eljárást indíthat, vagy
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat a 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c címen, vagy az 06 1 391 1400 telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címen.

Felelősség kizárása és egyéb rendelkezések

A játékos  játékban való részvétele során felmerülő hiányosságáért (névelírás, a kérdések nem teljeskörű megválaszolása stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Dircom Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Dircom Kft.-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

Ugyancsak a játékos felelőssége megbizonyosdni arról, hogy illetéktelenek ne regisztráljanak a játékba a játékos saját adataival. A szervezőt erre vonatkozóan nem terheli felelősség.

A feltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb, rajtunk kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódáslefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező közzéteszi ezen oldalon és a forgoszekhuzat.hu Facebook-oldalán.

A játékot semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy kezeli a Facebook, illetve nincs köze a játékhoz. A Facebook mentesítve van minden felelősség alól a játékban résztvevőkkel szemben.

A játék mindenben megfelel a Facebook hatályos szabályainak, amely a https://www.facebook.com/page_guidelines.php#promotionsguidelines oldalon megtalálható.

Budapest, 2021.05.17.